2015. május 31., vasárnap

Kombinált terápiák a sajátos nevelési igényű gyermekek számára (MOL Gyermekgyógyító Program 2014)

A pályázat
A pályázatot, amely a MOL Gyermekgyógyító Program keretén belül működik, az Életfa Családsegítő Egyesület szakemberei állították össze, megvalósítása pedig a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatósággal közösen történik. A pályázat kiírását a Közösségért Alapítvány és a MOL Románia évente hirdeti meg élmény- és művészetterápiás programok támogatására, krónikus betegségben szenvedő vagy súlyos betegségből lábadozó gyerekek pszicho-szociális rehabilitációja érdekében.

A pályázat összértéke 19,420,00 RON, ezt teljes egészében multiszenzoriális- és művészetterápiás eszközök beszerzésére fordítottunk.
Indoklás
A pályázat a Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság által működtetett két, fogyatékkal élő gyerekek és fiatalak rehabilitációját végző központ számára készült. Mivel egyik központ sem rendelkezett a multiszenzoriális terápiában használt eszközökkel, az itt dolgozó szakembereknek nem volt lehetőségük a fejlesztés során alkalmazni e módszert. Mivel a pályázatot civil szervezetek nyújthatták be, a rehabilitációs központok vezetője az Életfa Családsegítő Egyesület tagjaként, a Székely-Potsa Rehabilitációs Központ pszichológusával közösen készítette el a projektet azzal a kifejezett céllal, hogy multiszenzoriális- és művészetterápiás módszerekkel is gazdagodjon az itt dolgozó szakemberek eszköztára.  A külföldi tanulmányutak során szerzett tapasztalatok és a szakirodalom e területre vonatkozó kutatási eredményei egyértelművé tették, hogy a módszerek nagyon hatékonyak a fogyatékkal élő gyerekek és fiatalok fejlesztésében.
Célcsoport
A pályázat célcsoportját 48 speciális szükségletű gyerek és fiatal alkotja. Ők valamennyien a kilyéni Székely-Potsa Rehabilitációs Központban illetve a sepsiszentgyörgyi, autizmus spektrumzavarban szenvedő gyerekek számára létrehozott Rehabilitációs Központban zajló fejlesztő programokban vesznek részt. A 48 gyerekből és fiatalból 24 autizmus spektrumzavarral van diagnosztizálva, négy gyereknek Down szindrómája van, a többiek esetében pedig egyéb speciális szükségletekről (mentális, mozgásszervi) beszélhetünk. Gyakran e szükségletekhez egyéb krónikus betegségek is társulnak. A célcsoportba tartozó gyerekek és fiatalok életkora 4 és 17 év között váltakozik.    
A pályázat megvalósítása
Annak érdekében, hogy e komplex terápiás program megvalósulhasson, első lépésként egy multiszenzoriális (snoezelen) szobát kellett kialakítani a kilyéni Székely-Potsa Rehabilitációs Központ épületében. A pályázat költségvetésének nagy része a multiszenzoriális szobában zajló snoezelen-terápia eszközeinek beszerzését célozta.

Ezt követően indultak el a művészet-terápiás foglalkozások különböző vállfajai (zeneterápia, tánc- és mozgásterápia, képzőművészet-terápia), és ezeket kombináljuk a multiszenzoriális terápiával. Valamennyi művészetterápiás foglalkozás kiscsoportokban zajlik, ezeket pedig minden esetben megelőzi egy-egy kiscsoportos multiszenzoriális terápiás ülés. 
Több kutatás eredménye (Gherguţ, 2011; Messbaum és Masic, 2014) azt sugallja, hogy a különböző terápiás foglalkozások bevezetéseként alkalmazott multiszenzoriális terápiának nagyon jó hatása lehet a kliensekre. A snoezelen-szobában töltött idő ugyanis növeli a koncentrációt, az éberséget, a környezet általános percepcióját, de a relaxáció fokát is. E módszerek ilyen fajta kombinációja, feltételezéseink szerint, pozitív hatással lehet a résztvevőkre, növelve a speciális szükségletű gyerekek és fiatalok teljesítményét a fejlesztés és a művészet-terápiás foglalkozások során. A tevékenységekkel párhuzamosan vezetett kutatással szeretnénk igazolni a hipotézisünk helyességét.      
Módszerek
A multiszenzoriális (snoezelen) terápia az a különleges terápiás forma, amely egyidőben nyugtatja és stimulálja is a gyereket. Lehetőséget biztosít a sérült gyermekeknek abban, hogy fokozott pozitív ingerekhez jussanak, ezáltal önállóan fedezzék fel a világot. A módszer egyik fontos célja, hogy aktiválja és fejlessze a kognitív alapfunkciókat (figyelem, érzékelés és észlelés). Relaxációs hatását is az érzékeken keresztül éri el. Legfontosabb eleme maga a terápiás helyiség, amely egy biztonságos, stresszmentes környezet, melynek ezzel együtt erős stimuláló hatása is van. E speciális szoba működését két holland kutató dolgozta ki az 1970-es években.
A szobát minden fogyatékkal élő gyerek és fiatal igénybe veszi. A terápiás folyamat első szakaszában elsősorban a snoezelen-szoba relaxációs hatását igyekszünk kiaknázni, de tervben van a célzott foglalkozások beiktatása is. A bejáró gyerekek és fiatalok heti egy alkalommal csoportosan használják a szobát (négy-hat gyerek és két felnőtt), ezt követően kerülnek sorra a művészetterápiás foglalkozások. Ezzel párhuzamosan, minden egyéni fejlesztést megelőz egy 20-30 perces egyéni multiszenzoriális terápiás ülés (egy gyerek és a terapeuta). Előre megbeszélt program szerint dolgozunk, mivel főként az autizmus spektrumzavarral diagnosztizált gyerekeknél és fiataloknál nagyon fontos a napirend ismerete.
A gyerekek általános fejlődésére a zenei nevelés, mint minden más irányú fejlesztés szintén hatást gyakorol. A zenei nevelésnek sajátos formáló ereje van, a dal, a zene érzelmi hatása szerteágazó, nem a részletek, nem az egyes szavak értelme fontos, hanem a zenemű egységes jelentése. A zenei élmény sajátos eszköz a környezet jobb megismeréséhez. A zörej, a zenei hang felfogása, pontos, differenciált megfigyelésre szoktat és az ismeretek bővítését jelent. Énekléskor, zenéléskor a gyermek újfajta kapcsolatba kerül a cselekménnyel, társaival, környezetével, hatására érzelmileg kiegyensúlyozottá válik. A huzamosabb ideig tartó ének, dal és játék pozitív érzelmi hatású, feloldja a belső feszültséget. A most elkezdett zeneterápiás programban a zenetanulás igen apró lépésekben halad előre, először a színek azonosítása, a szünetek, a hanghosszak megtanulása és gyakorlása történik. A zeneoktatást összekötjük a ritmusérzék fejlesztésével, figyelemfelkeltő játékokkal, zenehallgatással és tánccal.
A képzőművészet-terápia esetében elsősorban rajzi eszközökkel dolgozunk. Ez jelentheti a ceruza, kréta, festék, de akár a színes papír, a gyurma és minden megfelelően alakítható tárgy használatát. Ezáltal a képzőművészet-terápia legkézzelfoghatóbb következménye a finommotoros készségek fejlesztése. Ezt a fajta fejlesztést nevezhetnénk egyszerűen kézügyesség fejlesztésnek is. Persze ennél sokkal többről van szó. Játékos mozgással, különböző, egyszerű rajzos feladatokkal fejleszthető a finommotorika koordinációja. A fejlesztés során a gyerekek megtanulhatják, hogy miként tartsák biztosan és szépen a ceruzát, ecsetet, tollat. Elsajátíthatják a biztos vonalvezetést és a pontos vonalkapcsolást. Megtanulhatják, hogy a különböző formákat hogyan tudják különböző méretekben lerajzolni. A kisebbek térbeli koordinációja is stabillá válik, képesek lehetnek a helyes viszonyok kifejezésére és megtartására is.
Az eredmények értékelése
A terápiás programok hatásának értékelése az erre a célra összeállított megfigyelési ívek alkalmazásával, illetve a különböző terápiás helyzetekben regisztrált teljesítmények összehasonlításával valósul majd meg. Az ívek kitöltését és az adatok regisztrációját a pályázatban dolgozó szakemberek folyamatosan végzik, ezek feldolgozása, reményeink szerint, egy tanulmány kiindulópontját fogják jelenteni. 
Terápiás foglalkozások
A felsorolt terápiás módszerek kombinált használatára (zeneterápiás ülések és az azokat megelőző snoezelen terápia, illetve a képzőművészet-terápiás foglalkozások és az azokat megelőző snoezelen terápia) először április 27-én került sor. Ekkor a Paszjár Marianna zenetanár és Sala Kincső pszichológus vezette foglalkozásokon mintegy 21 fogyatékkal élő gyerek és fiatal vett részt. Ők valamennyien a kilyéni Székely-Potsa Rehabilitációs Központba járnak be fejlesztő tevékenységekre. Később a sepsiszentgyörgyi, autizmus spektrumzavarban szenvedő gyerekek számára létrehozott Rehabilitációs Központba bejáró gyerekek is bekapcsolódtak a terápiás foglalkozásokba, így az elmúlt egy hónapban mintegy 33 speciális nevelési igényű gyerek és fiatal részesülhetett a pályázat segítségével elindított speciális programokból.
   Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...